Over de app Ondermijning

Om het thema ondermijning landelijk breder bekend te maken, is op initiatief van RIEC Midden-Nederland deze app ontwikkeld. Het doel van de app is het vergroten van kennis en bewustwording van ondermijning.

Wat is de inhoud van de app? Het logo van de app Ondermijning symboliseert het hellend vlak tussen de onder- en bovenwereld. De app bestaat uit een spel met vragen en antwoorden, inclusief een korte toelichting op het antwoord. Door het spel te spelen kan iedereen zijn/haar kennis op het gebied van ondermijning testen en vergroten. De verschillende typen vragen over (actuele) onderwerpen geven de speler een steeds beter en completer beeld over ondermijning en de maatschappelijke effecten hiervan. Het resultaat is inzicht en de impact, risico’s en de gevaren van ondermijning. En, weten wat je met deze informatie kunt doen. In de app is een Kennisbank opgenomen met weblinks naar onder andere documenten, nieuwsbrieven, relevante websites en berichtgeving vanuit de media.

Doelgroep van de app Ondermijning zijn de professionals die actief zijn in het herkennen, signaleren en aanpakken van ondermijning. Denk aan raadsleden, wethouders, burgemeesters, ambtenaren openbare orde en veiligheid, wijkagenten en medewerkers RIEC-LIEC. Maar ook burgers en ondernemers kunnen de app spelen en zo hun kennis over ondermijning vergroten.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze app Ondermijning en de daarin opgenomen gegevens, kunnen het RIEC-LIEC, zijn convenantpartners en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hierna te noemen: RIEC-LIEC, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de informatie. Het RIEC-LIEC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud, het gebruik en/of de (on)bereikbaarheid van de app Ondermijning. De informatie die middels de app wordt verstrekt wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Het RIEC-LIEC behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. De app Ondermijning bevat verwijzingen naar andere websites en apps, die niet door het RIEC-LIEC worden onderhouden. Het RIEC-LIEC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van websites en apps van derden.

Gebruik mobiele applicatie

Het RIEC-LIEC stelt deze mobiele applicatie met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van gebruikers, maar garandeert niet dat de mobiele applicatie vrij is van virussen, noch dat deze te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken. Het is de gebruiker niet toegestaan de mobiele applicatie te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen of het gebruik en functioneren van de mobiele applicatie te belemmeren.

Copyright

De tekst en informatie die wordt getoond in de app Ondermijning is eigendom van het RIEC-LIEC, tenzij afkomstig uit een andere openbare bron. Het RIEC-LIEC vermeldt deze bronnen in de app. Het is toegestaan tekst en informatie over te nemen, mits u de bron vermeldt. Het beeldmateriaal dat wordt getoond in de app is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele wijze verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het RIEC-LIEC, tenzij afkomstig uit een andere openbare bron.

Portretrecht

Afbeeldingen die worden getoond van herkenbare personen zijn wettelijk beschermd en vallen onder het portretrecht. Afbeeldingen van herkenbare personen mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Privacy

Hoe gaat het RIEC-LIEC om met persoonsgegevens?

Na het installeren van deze app wordt gevraagd of u akkoord gaat met het ontvangen van pushberichten. Deze berichten kunt u ontvangen als spelherinnering of als er nieuwe vragen en andere updates aan de app zijn toegevoegd.

Het RIEC-LIEC heeft geen toegang tot unieke identifiers over u of uw toestel, zoals IMEI-of IMSI-nummers. Ook niet via de App stores. Deze app deelt geen gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming vooraf.

Bij gebruik van de app wordt de door u ingevoerde gebruikersnaam opgeslagen tezamen met de score en antwoorden die u als gebruiker geeft. De score en gebruikersnaam wordt daarnaast gebruikt in de scorelijst die zichtbaar is voor alle andere gebruikers.

Voor alle verwerkingen van gegevens geldt dat alleen die gegevens worden verwerkt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Gebruik van anonieme gebruikersgegevens

Bij gebruik van de app wordt de gebruikersnaam opgeslagen tezamen met de score en antwoorden die de gebruiker geeft. De score en gebruikersnaam worden daarnaast gebruikt in de scorelijst die zichtbaar is voor alle andere gebruikers.

 

Over het RIEC-LIEC

De tien Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC), ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Meer informatie: https://www.riec.nl/